VŘ - prodej pohledávek z insolvence LP Credit za Lubomírem Šlemarem ml.

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení účastníka VŘ
Dodatek č. 1 k Podmínkám VŘ 747VR2020
Informační memorandum
Podmínky Výběrové řízení
Smlouva o postoupení pohledávek-koncept

Popis

Neelektronické - obálkové výběrové řízení 747VR2020. 
Předmět prodeje v rámci VŘ je soubor pohledávek, který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty a zveřejněn v insolvenčním rejstříku v předmětném insolvenčním řízení, v oddílu B – list 81. Vlastník předmětu prodeje, insolvenční dlužník: LP Credit s.r.o., se sídlem Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 26731321. Jedná se o následující pohledávky.  
Pohledávky za: Lubomír Šlemar mladší, nar. 12.10.1979, bytem Legerova 1815/33, 120 00 Praha 2.
A/ 
Pohledávky v celkové výši 3.250.000,- Kč. Dlužník LP Credit s.r.o. v období od 4.11.2015 do 4.7.2016 poukázal panu Šlemaru mladšímu bezhotovostními převody na bankovní účet č.ú. 27-416350207/0100, vedený u KB, a.s., celkem částku ve výši 3.250.000,- Kč, a to ve 11-ti platbách, provedených ve výši a termínu dle níže uvedeného přehledu plateb: 
ČÁSTKA DATUM PLATBY 
200 000,00 Kč 4.11.2015 
200 000,00 Kč 3.12.2015 
200 000,00 Kč 5.1.2016 
200 000,00 Kč 8.2.2016 
200 000,00 Kč 7.3.2016 
550 000,00 Kč 10.3.2016 
200 000,00 Kč 5.4.2016 
200 000,00 Kč 5.5.2016 
900 000,00 Kč 12.5.2016 
200 000,00 Kč 9.6.2016 
200 000,00 Kč 4.7.2016 
Celkem 3.250.000,- Kč
Veškeré shora uvedené platby byly provedeny bez jakéhokoli právního důvodu, resp. bez jakéhokoli existujícího závazku LP Creditu s.r.o. vůči Šlemarovi mladšímu. Pan Šlemar mladší ve společnosti dlužníka působil v rozhodném období jako jednatel dlužníka. Funkce jednatele mu zanikla ke dni 22.12.2016 v důsledku pravomocného Rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 40 T 10/2014 ze dne 29.1.2015 v souvislosti s potvrzujícím Usnesením Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 To 89/2015 ze dne 22.12.2016, kterým byl uložen Šlemarovi mladšímu, zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech, a to na dobu 5-ti let. Šlemar mladší uvedené platby v LP Creditu s.r.o. vykazoval jako „vrácení části půjčky", aniž by ve skutečnosti jakoukoli existující pohledávku vůči LP Creditu s.r.o. z titulu půjčky vykazoval, neboť dlužníku žádným způsobem neposkytl žádnou půjčku či jiné finanční plnění. 
B/ 
Pohledávka z titulu náhrady škody způsobené jednatelem společnosti ve výši 6.260.640,- Kč + rozšíření o částku 1.290.500,- Kč. Žalovaný, jakožto jednatel společnosti LP Credit s.r.o.,ve dnech od 8. 8. 2016 do 24. 8. 2016 postupně přepsal z vlastnictví Žalobce do svého vlastnictví, když se vyznačil v osvědčení o registraci jednotlivých vozidel jako vlastník. Tato předmětná vozidla měla být dále převedena do společnosti Celebrita Praha s.r.o., IČO: 24302406, sídlem Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Celebrita“), a to za účelem vložení předmětných vozidel jako nepeněžitého vkladu do společnosti Celebrita, ve které se žalovaný stal dne 23.9.2016 společníkem. Žalobce za převod předmětných vozidel nikdy neobdržel žádné protiplnění a ta nadále zůstala v jeho účetnictví, přestože v registru vozidel byla následně přepsána na společnost Celebrita. Pohledávka byla zažalovaná, žaloba rozšířena a je spor veden u MS v Praze pod č.j. 79 Cm 59/2020. 
C/ 
Pohledávka na zaplacení náhrady škody v celkové výši 7.980.516,78 Kč. Žalovaný svým postupem vytvořil žalobci neexistující, avšak exekuovatelný závazek a tím jej poškodil v rozsahu předmětného neexistujícího závazku ve výši 4.658.000,- Kč. K této škodě je však nutné z důvodu přihlášení těchto nároků do insolvenčního řízení dlužníka ze strany zhotovitele připočíst příslušenství: 1) zákonný úrok z prodlení ve výši 8.05%ročně z částky 4.500.000,- Kč, jdoucí ode dne 1.2.2018 do 12.9.2019 ve výši 946.812,33 Kč; 2) částku 2.146.500,- Kč z titulu smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05% denně z (neuhrazené) částky 4.500.000,- Kč jdoucí od 1.2.2017 do12.9.2019 a 3) zákonný úrok z prodlení s hrazením smluvní pokuty ve výši 229.204,45 Kč. Žaloba je vedena u MS v Praze pod čj. 72 Cm 2/2020. Jednání je nařízeno na 12.01.2021. 
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit. 
Účastník je povinen složit kauci ve výši 100.000,- Kč. 
Příjem nabídek končí dne 01. 02. 2021 v 16:00 hodin.
Další informace v Podmínkách výběrového řízení a v Informačním memorandu.

Základní informace k VŘ

ID zakázky: 02026-747VR2020
Praha 5 - Smíchov
Radlická 1170/61
Otevřené řízení
Obálka
Hart & Partners, v.o.s.
neprodáno
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit.
nepožaduje se
01.02.2021 16:00
01.02.2021 16:05

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5. Dne 14.12.2020 ve 13.00 hod
Radlická 1170/61, Praha 5. Dne 12.01.2020 v 09.00 hod

Podrobné informace

ano
menu