Opakovaná elektronická aukce spoluvlastnických podílů na pozemcích - okresy Zlín a Uherské Hradiště

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Aukční vyhláška
List vlastnictví 163-Přečkovice
List vlastnictví 207-Kladná Žilín
List vlastnictví 222-Kladná Žilín
List vlastnictví 352-Kladná Žilín
List vlastnictví 377-Kladná Žilín
List vlastnictví 390-Přečkovice
List vlastnictví 425-Přečkovice
List vlastnictví 426-Přečkovice
Registrace a prohlášení - fyzická osoba
Registrace a prohlášení - právnická osoba
Registrace a prohlášení - SJM
Registrace a prohlášení - společné vlastnictví
Znalecký posudek-Kladná Žilín LV 352, 207, 377, 222
Znalecký posudek-Přečkovice LV 426, 425, 390, 163

Popis

1/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/300, zapsaném na listu vlastnictví č. 352 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 381.464 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - plochy krajinné zeleně, plochy lesní. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako – pozemek parc. č. st. 255/4 – zastavěná plocha a nádvoří, vodní dílo (dle místního šetření přírodní pozemek), 260/2 – lesní pozemek, 262/1 - trvalý travní porost, 262/2 – ostatní plocha, neplodná půda, 262/3 – ostatní plocha, neplodná půda, 264/1 – lesní pozemek, 266/1 – trvalý travní porost, 266/2 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/3 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/4 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/5 – trvalý travní porost, 266/6 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 269/31 – lesní pozemek, 269/32- lesní pozemek, 269/33 – trvalý travní porost, 455/26 – trvalý travní porost, 1513/1 – lesní pozemek, 1514 – lesní pozemek, 1605/2 – lesní pozemek, 1606 – lesní pozemek, 1607 – lesní pozemek, 1608 – lesní pozemek, 1992/16 – trvalý travní porost, 1992/21 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1992/27 – trvalý travní porost. Na pozemku se nachází lesní a nelesní porosty, pozemky jsou bez oplocení, jsou mírně svažité až svažité. Složení porostu je převážně – dub, smrk, buk, modřín, habr, borovice, stáří 16 -133 let. Pozemky se dají rozdělit na zemědělské o celkové velikosti 210.164 m a lesní pozemky o celkové velikosti 171.300 m2. 
2/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/600, zapsaném na listu vlastnictví č. 207 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 23.977 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako – plochy lesní. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako pozemek parc. č. 222/3 – lesní pozemek, parc. č. 222/21 – lesní pozemek. Na pozemcích se nachází lesní porost – složení dub, habr, borovice, stáří 80 – 114 let. 
3/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/600, zapsaném na listu vlastnictví č. 377 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 38.238 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy – zemědělské, krajinné zeleně. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako - parc. č. 175/1 – trvalý travní porost, 222/11 – trvalý travní porost, 222/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace. 
4/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3, zapsaném na listu vlastnictví č. 222 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 9.628 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy – zemědělské. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako – parc. č. 419/2 – trvalý travní porost, 455/14 – orná půda. Na pozemcích se nachází trvalý porost – listnatého charakteru. 
Cena výše uvedených spoluvlastnických podílů – položky 1/, 2/, 3/ a 4/, ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana byla zjištěna znaleckým posudkem, který zpracovala společnost XP invest, s. r. o. znalecký ústav pod č. 14954-217/2021 znaleckého deníku ze dne 18.10.2021. Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí byla obvyklá cena spoluvlastnických podílů ve výši id. 2/300, 4/600, 4/600 a 1/3 na předmětných nemovitostech v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na: • List vlastnictví č. 352 – spoluvlastnický podíl id. 2/300 … 65.000,-- Kč • List vlastnictví č. 207 – spoluvlastnický podíl id. 4/600 ... 1.400,-- Kč • List vlastnictví č. 377 – spoluvlastnický podíl id. 4/600 …10.000,-- Kč • List vlastnictví č. 222 – spoluvlastnický podíl id. 1/3 … 126.000,-- Kč. Celková cena spoluvlastnických podílů zjištěná znalcem … 202.400,-- Kč 
5/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 426 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 199/1 – zastavěná plocha a nádvoří – vodní dílo 986/1 – lesní pozemek, jsou užívány jako zemědělské a přírodní pozemky s plochou 116.214 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - plochy lesní, plochy zemědělské. Na pozemcích se nachází lesní porosty, pozemky jsou bez oplocení. Pozemky jsou mírně svažité. Složení lesního porostu – dub, habr, javor, borovice, bříza, olše, smrk, stáří 102 -112 let. Pozemky se dají rozdělit na zemědělské – 22.352 m2 a lesní – 93.862 m2. 
6/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 425 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1624, 1625, 1627 a 1635 – trvalý travní porost, jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské s plochou 19.596 m2. Pozemky jsou bez oplocení, jsou mírně svažité. Na pozemcích se nachází náletové porosty. 
7/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 390 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1608 – trvalý travní porost, 1617 – lesní pozemek a 1621 – lesní pozemek, jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské a lesní s plochou 3.656 m2. Na pozemcích se nachází lesní porost ve složení – dub, habr, stáří cca 80 let. Pozemky jsou svažité. 
8/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 163 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1609 – trvalý travní porost, 1610 – trvalý travní porost, 1622 – ostatní plocha, neplodná půda, 1623 – trvalý travní porost, pozemky jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské s plochou 23.107 m2. Na pozemcích se nachází trvalý porost ve složení - dub, habr, stáří cca 80 let.
Cena výše uvedených spoluvlastnických podílů – položky 5/, 6/, 7/ a 8/, ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana byla zjištěna znaleckým posudkem, který zpracovala společnost XP invest, s. r. o. znalecký ústav pod č. 14955-2177/2021 znaleckého deníku ze dne 18.10.2021. Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí byla obvyklá cena spoluvlastnických podílů ve výši id. 4/3000 na předmětných nemovitostech v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na: • List vlastnictví č. 426 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 … 2.300,-- Kč • List vlastnictví č. 425 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ... 1.000,-- Kč • List vlastnictví č. 390 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 … 40,-- Kč • List vlastnictví č. 163 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ... 1.200,-- Kč. Celková cena spoluvlastnických podílů zjištěná znalcem … 4.540,-- Kč

Základní informace k aukci

ID zakázky: 021106-891EA2022
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
neprodáno
27 300 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
16.01.2023 11:00
16.01.2023 11:30

Prohlídky

Na základě dohody s vyhlašovatelem E-aukce a s odvoláním na charakter předmětu E-aukce – volně přístupné pozemky, není stanoven řádný termín prohlídky. Každý ze zájemců provede prohlídku předmětu E-aukce individuálně.

Podrobné informace

ano
menu