Smlouva pro prodávající

Tato smlouva (dále jen „Smlouva”) se uzavírá níže uvedeného dne mezi:

ANEVER s.r.o.

(dále jen „​Provozovatel​ ”)

a

Dražebníkem
(dále jen „​Prodávající​ ”)

(společně dále jen „​ Strany​ “ a jednotlivě dále jen „​ Strana​ “)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Stran při užívání Portálu Prodávajícím. Prodávající za účelem zadávání Inzerce a prodeje Předmětu inzerce sjednává smlouvu s Provozovatelem, Provozovatel poskytuje Prodávajícímu datový prostor na Portálu a Prodávající hradí Provozovateli provizi z kupní ceny.
 2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky. Práva a povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek jsou stejně platné a účinné, jako kdyby byly výslovně v textu této Smlouvy samotné.
 3. Pojmy s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný v Obchodních podmínkách ve čl. I Definice pojmů.
 4. Pokud si Strany výslovně neujednají jinak, každá ze Stran si hradí vlastní náklady související s uzavřením a plněním této Smlouvy.
 5. Tato Smlouva nahrazuje a ruší veškerá ujednání či smlouvy, které Strany mezi sebou uzavřely dříve ve vztahu k předmětu Smlouvy.
 6. Oznámení či sdělení související s touto Smlouvou musí být vyhotovena písemně a doručena na adresu Stran. Běžná komunikace mezi Stranami probíhá osobně, emailem nebo telefonicky.
 7. Vzdát se práv plynoucích ze Smlouvy lze pouze písemně a výslovně. Neuplatnění nebo
  opožděné uplatnění práv ze Smlouvy nelze vykládat jako vzdání se takových práv. Práva a
  právní prostředky výslovně uvedené v této Smlouvě nevylučují jakákoli jiná práva a právní
  prostředky vyplývající z právních předpisů, není-li výslovně domluveno jinak.
 8. Pokud je nebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, nevymahatelné, neúčinné, zdánlivé nebo v rozporu s právními předpisy není tím dotčena platnost, použitelnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení.
 9. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nebudou mít ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu, ve vztahu k otázkám neupraveným touto Smlouvou, a pro tuto Smlouvu se vůbec nepoužijí.
 10. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí platným českým právem.

II. PRÁVA

 1. Provozovatel má právo na Provizi z ceny, za kterou Prodávající prodá inzerovaný předmět Kupujícímu s nejvyšším návrhem ceny. Provize se vypočítá dle Ceníku dostupného na Portálu. Prodávající si je vědom toho, že služby Inzerce a další doplňkové služby jsou zpoplatněny dle Ceníku.
 2. Pokud Prodávající neuhradí provizi Provozovateli do 10 dnů ode dne, kdy Provozovateli vznikl nárok na provizi, je Provozovatel oprávněn zveřejnit takového Prodávajícího na listině dlužníků a postoupit Smlouvu třetí osobě za účelem vymáhání takového nároku.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že s Kupujícím nenavázal kontakt do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy rovněž tehdy, dojde-li ze strany Provozovatele k zablokování nebo zrušení uživatelského účtu druhé strany.

III. POVINNOSTI

 1. Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který navrhl nejvyšší kupní cenu.
 2. Prodávající je povinen zaplatit Provozovateli Provizi i v případě, že by nárok na Provizi vznikl ještě před podpisem této Smlouvy.
 3. Prodávající má povinnost doložit oprávnění k prodeji, pokud je takové oprávnění vyžadováno dle platných právních předpisů. Pokud takové oprávnění nedoloží, Provozovatel je oprávněnodmítnout případně zrušit registraci Prodávajícího na Portálu a Provozovatel neodpovídá v žádném případě za škody, které mohly vzniknout v souvislosti s neoprávněnou činnostíProdávajícího ani za případné škody, které mohly vzniknout Prodávajícímu v souvislosti se zrušením registrace či smazání Inzerce.
 4. Prodávající je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace akomunikace s Provozovatelem a udržovat tyto údaje aktuální.
 5. Prodávající zadává Inzerci pod vlastním jménem a přihlašovacími údaji, které uvedl při registraci, je povinen přihlašovací údaje udržovat v tajnosti a nemá právo umožnit třetím osobám přístup do Portálu skrze své přihlašovací údaje. V případě porušení tohoto ustanovení bude Provozovatelem tento účet zablokován. Takové jednání Prodávajícího je považováno za hrubé porušení Obchodních podmínek a Smlouvy​.

IV. PROHLÁŠENÍ

 1. Prodávající prohlašuje, že splňuje podmínky nutné pro užívání Portálu dle článku IV. odst. 1.Obchodních podmínek.
 2. Prodávající prohlašuje, že je seznámen s právní úpravou prodeje specifických Předmětů inzerce (například uměleckých děl) a že Provozovatel nenese odpovědnost za její případné porušení.
 3. Prodávající prohlašuje, že nebude vyzývat Kupujícího k obchodování mimo Portál s úmyslem poškodit Provozovatele.
 4. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a tudíž je obeznámen s povinnostmi, které mu vyplývají z Obchodních podmínek a z této Smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny Smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma Stranami.
 2. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v počtu dvou stejnopisů. Každá ze Stran obdrží po jednom stejnopisu.
 3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran.
menu