Všeobecné obchodní podmínky

OBSAH

 1. Definice pojmů
 2. Úvodní ustanovení
 3. Prohlášení Provozovatele
 4. Podmínky užívání Portálu
 5. Průběh aukce
 6. Průběh dražby
 7. Práva a povinnosti stran
 8. Provize
 9. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

I. DEFINICE POJMŮ

Aukce znamená časově ohraničený úsek, ve kterém Prodávající nabízí Předmět inzerce k prodeji prostřednictvím Portálu a Kupující podávají návrhy kupní ceny
Ceník znamená Provozovatelem zveřejněný dokument, dostupný na internetové adrese https://www.rajaukci.cz/cenik/, upravující výši Provize a poplatky za doplňkové služby poskytované Provozovatelem
Dražba znamená elektronická dražba, která probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod vlastnického nebo jiného práva
Inzerce znamená nabídku Předmětů inzerce na Portálu, prostřednictvím Aukce, Dražby nebo výběrového řízení
Kupující znamená fyzickou nebo právnickou osobu, podávající návrhy kupní ceny na Předmět inzerce
Obchodní podmínky znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
Portál znamená aukční a dražební portál na webové adrese https://www.rajaukci.cz
Prodávající znamená fyzická nebo právnická osoba, užívající Portál za účelem prodeje Předmětu inzerce
Provize znamená odměnu, kterou je Prodávající povinenzaplatit Provozovateli za zprostředkování uzavření kupní smlouvy s Kupujícím
Kredity znamená nákup předplatného kreditů, které slouží k uhrazení provize Provozovateli za zprostředkování uzavření kupní smlouvy s Kupujícím. Platnost kreditů je 1 rok od data posledního nákupu. Neuplatněné kredity propadají ve prospěch Provozovatele a účet bude vynulován.
Provozovatel znamená společnost ​ ANEVER s.r.o., se sídlem ​Bílenecké náměstí 6/4/25, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ​Městského soudu v Praze, pod sp. zn. ​C 304650, IČ: 07655011, bankovní účet č:​
Předmět inzerce znamená věc, která je na Portálu inzerována Prodávajícím
Smlouva znamená smlouva mezi Provozovatelem a Prodávajícím, upravující vzájemná práva a povinnosti při užívání Portálu
Strany nebo Smluvní strany znamená Uživatel a Provozovatel
Uživatel znamená Prodávající a Kupující na Portálu

 

 
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a Uživateli Portálu, a mezi Uživateli navzájem.
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem. Upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele a vzájemná práva a povinnosti Kupujících a Prodávajících při užívání Portálu.
 3. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou smluvní podmínky mezi Kupujícím a Provozovatelem.
 4. Tyto Obchodní podmínky platí v plném znění v případě, že ve Smlouvě či ve smluvních podmínkách mezi Kupujícím a Provozovatelem není výslovně uvedeno odchylné ujednání.
 5. Provozovatel provozuje webový Portál a je oprávněn poskytovat datový prostor Portálu Prodávajícímu za účelem zadávání inzerce, vyhlašování Aukcí prostřednictvím aukčních síní, Dražeb a výběrových řízení.

III. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel prohlašuje, že:
  1. se jakýmkoliv způsobem neúčastní uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím,
  2. neprovádí kontrolu nabízených Předmětů inzerce a nezaručuje plnění smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím,
  3. nenese odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím,
  4. nenese odpovědnost za obsah popisu Předmětu inzerce, vyhrazuje si však právo tento obsah změnit nebo odstranit, dozví-li se o prokazatelném porušení autorských či jiných práv ze strany Prodávajícího,
  5. nenese odpovědnost za případy, kdy se prokáže falešná identita Uživatele,
  6. nenese odpovědnost za nefunkčnost Portálu z důvodu pochybení při vkládání Inzerce Prodávajícím,
  7. provádí pravidelnou údržbu Portálu, za jejímž účelem je oprávněn pozastavit nebo omezit jeho provoz, přičemž o tomto informuje na webových stránkách Portálu nejméně 1 hodinu předem.

IV. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Uživatelem Portálu může být:
  1. plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let registrovaná na Portálu
  2. právnická osoba registrovaná na Portálu
 2. Kupující je Uživatel Portálu, který splňuje podmínky čl. IV. odst. 1., je řádně registrován na Portálu, seznámil se se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi.
 3. Prodávající je Uživatel Portálu, který splňuje podmínky v čl. IV. odst. 1., je řádně registrován na Portálu, seznámil se s Obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a uzavřel Smlouvu s Provozovatelem.
 4. Registrace probíhá elektronickou formou na Portálu vyplněním registračního formuláře. Samotná registrace je bezplatná.
 5. Provozovatel může v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušit registraci Uživatele a odstoupit tak od Smlouvy, nebo omezit jeho přístup k některým službám,  přestože Uživatel splňuje podmínky v čl. IV odst. 1 Obchodních podmínek, a to zejména v případě porušení Obchodních podmínek nebo porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a smluvních podmínek.
 6. V případě, že Provozovatel zruší z jakéhokoli důvodu registraci Prodávajícího, dojde k anulování probíhajících Aukcí, Dražeb nebo výběrových řízení, odstranění Předmětu inzerce a Prodávající nemá nárok na náhradu škody vůči Provozovateli.
 7. Pokud dojde k technickému výpadku, kvůli kterému mohl být narušen průběh Aukce, Dražby nebo výběrového řízení, je Provozovatel oprávněn Aukce, Dražby nebo výběrová řízení anulovat a vyhlásit znova.
 8. V případě, že Provozovatel zruší registraci Kupujícího v průběhu Aukce, Dražby nebo výběrového řízení, dojde ke stažení jeho nabídky kupní ceny a Kupující nemá nárok na náhradu škody vůči Provozovateli.
 9. Uživatel, kterému byla Provozovatelem zrušena registrace, není oprávněn se bez výslovného souhlasu Provozovatele znovu zaregistrovat do Portálu.
 10. Účelem Portálu je umožnit Prodávajícím inzerovat Předměty inzerce a umožnit Kupujícím podávat návrhy kupní ceny.

V. PRŮBĚH AUKCE

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí přiměřeně i na průběh výběrových řízení.
 2. Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku.
 3. Předmětem kupní smlouvy je Předmět inzerce, který Prodávající inzeroval k prodeji. Za obsah Inzerce je odpovědný Prodávající a je povinen zdržet se vkládání obsahu, který by nesouvisel s věcným charakterem portálu, byl nepravdivý, zavádějící, urážlivý nebo hanlivý, jež by mohl poškodit oprávněné zájmy třetích stran nebo by byl v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy České republiky.
 4. Provozovateli vzniká vůči Prodávajícímu nárok na provizi a to za podmínek uvedených v čl. VIII Obchodních podmínek.
 5. Prodávající inzeruje Předmět inzerce na Portálu. Uživatelé vyjadřují svou vůli koupit Předmět inzerce prostřednictvím podávání návrhů kupní ceny. Návrhy kupní ceny mohou být podávány během lhůty pro podávání těchto návrhů. Lhůta pro podávání návrhů kupní ceny je stanovena Prodávajícím.
 6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k akceptaci nabídky kupní ceny, tedy tehdy, jakmile Prodávající kontaktuje sám nebo prostřednictvím Provozovatele Kupujícího, který podal nejvyšší návrh kupní ceny.
 7. Za kontaktování Kupujícího se považuje okamžik odeslání automatického e-mailu Portálem Kupujícímu, ve kterém je Kupující informován, že jeho návrh kupní ceny je nejvyšší nabídkou.
 8. Na úpravu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy se použijí ustanovení obecných právních předpisů (zejména právní úprava kupní smlouvy dle Občanského zákoníku).
 9. Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který navrhl nejvyšší kupní cenu.
 10. Kupní cena Předmětu aukce a návrhy kupní ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.
 11. Bezprostředně po skončení Aukce poskytne Provozovatel Prodávajícímu kontakt na Kupujícího, který podal nejvyšší návrh kupní ceny formou protokolu o provedení aukce, který dále obsahuje podstatné informace o aukci a jejím průběhu. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout Prodávajícímu protokol o provedení aukce až když Prodávající uhradí Provizi Provozovateli. Pokud Prodávající neuhradí Provizi, Provozovatel má právo prohlásit Aukci či výběrové řízení za neplatné.
 12. Prodávající a Kupující jsou povinni navázat spolu kontakt do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od okamžiku odeslání automatického e-mailu Portálem tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Je-li jedna ze stran ve výše uvedené lhůtě nekontaktní, je druhá strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

VI. PRŮBĚH DRAŽBY

 1. Dražba probíhá v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, zejména s §16a. Podmínky postupu při elektronické dražbě jsou dále stanoveny vyhláškou  ministerstva pro místní rozvoj č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.
 2. Prodávající, vystupující jako dražebník ve smyslu zákona o veřejných dražbách, vyhotoví dražební vyhlášku.
 3. Prodávající musí mít příslušná oprávnění k prodeji ve smyslu zákona o veřejných dražbách nebo jiných platných právních předpisů. Pokud takové oprávnění nedoloží, Provozovatel je oprávněn odmítnout případně zrušit registraci Prodávajícího na Portálu a Provozovatel neodpovídá v žádném případě za škody, které mohly vzniknout v souvislosti s neoprávněnou činností Prodávajícího ani za případné škody, které mohly vzniknout Prodávajícímu v souvislosti se zrušením registrace či smazání Inzerce.
 4. Bezprostředně po skončení Dražby poskytne Provozovatel Prodávajícímu záznam o průběhu elektronické dražby (protokol) a kontakt na Kupujícího, který podal nejvyšší návrh kupní ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout Prodávajícímu záznam o průběhu elektronické dražby až když Prodávající uhradí Provizi Provozovateli. Pokud Prodávající neuhradí Provizi, Provozovatel má právo prohlásit Dražbu za neplatnou.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel má právo odstranit Inzerci, jejíž nabízení by mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
  2. Provozovatel má právo požadovat po Uživateli náhradu škody vzniklé z poškozeníjeho dobrého jména.
  3. Provozovatel si vyhrazuje možnost inzerovat a prodávat vlastní Předměty inzerce a účastnit se Aukce, Dražby nebo výběrového řízení jako Kupující.
  4. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Uživatelem v případě, že Uživatel podstatným způsobem porušil Smlouvu nebo Obchodní podmínky.
  5. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Portálu s maximálním výpadkem 3 % za rok.
  6. Provozovatel je oprávněn jakoukoliv část těchto Obchodních podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Nová verze Obchodních podmínek se v žádném
   případě nepoužije na Aukce, Dražby nebo výběrová řízení, které byly započaty za
   platnosti starší verze Obchodních podmínek. Provozovatel oznámí změnu
   Obchodních podmínek Uživatelům nejpozději 10 (slovy: deset) dnů před účinností
   nové verze Obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn změny Obchodních
   podmínek odmítnout formou výpovědi zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele.
   V takovém případě dojde ze strany Provozovatele k výpovědi smlouvy Uživateli a ke
   zrušení jeho registrace. Neodmítne-li, má se za to, že novou verzi Obchodních
   podmínek Uživatel akceptoval.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího
  1. Práva a povinnosti Prodávajícího se řídí obecnými právními předpisy a jsou dále upraveny ve Smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Provozovatelem. Pokud Smlouva nestanoví odlišná práva a povinnosti Prodávajícího, použijí se tyto Obchodní podmínky.
 3. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí obecnými právními předpisy a jsou dále upraveny ve smluvních podmínkách mezi Kupujícím a Provozovatelem. Pokud smluvní podmínky nestanoví odlišná práva a povinnosti Kupujícího, použijí se tyto Obchodní podmínky.

VIII. PROVIZE

 1. Došlo-li k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, vzniká Provozovateli právo na Provizi.
 2. Provizi je povinen uhradit Provozovateli pouze Prodávající. Zároveň není Prodávající oprávněn požadovat úhradu Provize po Kupujícím.
 3. Provozovateli náleží Provize dle platného Ceníku.
 4. Provizi Provozovateli je povinen uhradit Prodávající řádně a včas ve prospěch bankovního účtu Provozovatele, formou kreditů nebo jiným způsobem, který Provozovatel umožní.
 5. Pokud Prodávající neuhradí Provizi Provozovateli do 10 dní ode dne, kdy Provozovateli vnikl nárok na Provizi, je Provozovatel oprávněn zveřejnit takového Prodávajícího na listině dlužníků, a postoupit Smlouvu třetí osobě za účelem vymáhání takového nároku.

IX. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů naleznete na adrese https://www.rajaukci.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud je nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, nevymahatelné, neúčinné, zdánlivé nebo v rozporu s právními předpisy není tím  dotčena platnost, použitelnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení.
 2. Tyto Obchodní podmínky se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Na elektronickou Aukci se nevztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách.
 3. Uživatelé Provozovateli mohou sdělit své případné stížnosti nebo připomínky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:
  E-mail:​ MAIL
 4. Uživatelé se dále se svými stížnostmi mohou obrátit na Českou obchodní inspekci. V případě stížnosti týkající se nakládání s osobními údaji se mohou Uživatelé obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Uživatelé mají právo na mimosoudní řešení sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2020.

 

menu