Smluvní podmínky mezi Kupujícím a Provozovatelem

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto smluvní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího při užívání Portálu Kupujícím.
 2. Nedílnou součástí těchto smluvních podmínek jsou Obchodní podmínky. Práva a povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek jsou stejně platné a účinné, jako kdyby byly výslovně v textu těchto smluvních podmínek samotné.
 3. Pojmy s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný v Obchodních podmínkách ve čl. I Definice pojmů.
 4. Tyto smluvní podmínky nahrazují a ruší veškerá ujednání či smlouvy, které Strany mezi sebou uzavřely dříve ve vztahu k Předmětu inzerce.
 5. Pokud je nebo stane-li se některé z ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, nevymahatelné, neúčinné, zdánlivé nebo v rozporu s právními předpisy není tím dotčena platnost, použitelnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto smluvní podmínky a práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí platným českým právem.

II. PRÁVA

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že s Prodávajícím nenavázal kontakt do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy rovněž tehdy, dojde-li ze strany Provozovatele k zablokování nebo zrušení uživatelského účtu druhé strany.
 3. Kupující je oprávněn písemnou formou po Provozovateli požadovat zrušení registrace a odstranění svého účtu.

III. POVINNOSTI

 1. Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím v případě, že nabídka kupní ceny, kterou učinil byla nejvyšší.
 2. Kupující je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel komunikace s Provozovatelem a Prodávajícím a udržovat tyto údaje aktuální.
 3. Kupující podává nabídky kupní ceny pod vlastním uživatelským jménem, které uvedl při registraci. Kupující je povinen přihlašovací údaje udržovat v tajnosti a nemá právo umožnit třetím osobám přístup do Portálu skrze své přihlašovací údaje. V případě porušení tohoto ustanovení bude Provozovatelem tento účet zablokován. Takové jednání Kupujícího je považováno za hrubé porušení Obchodních podmínek​

IV. PROHLÁŠENÍ

 1. Kupující prohlašuje, že splňuje podmínky nutné pro užívání Portálu dle čl. IV. odst. 1. Obchodních podmínek.
 2. Kupující prohlašuje, že nebude vyzývat Prodávajícího k obchodování mimo Portál s úmyslem poškodit Provozovatele.
 3. Kupující prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a tudíž je obeznámen s povinnostmi, které mu vyplývají z Obchodních podmínek a z těchto smluvních podmínek.
 4. Kupující si je vědom toho, že odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou bezdůvodným neuzavřením kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za případné neuzavřeníkupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 6. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem Předmětu inzerce, za který Provozovatelnenese odpovědnost.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti udělením souhlasu Kupujícího a registrací na Portálu.
menu