Slovník pojmů

Dražba
je způsob prodeje movitého i nemovitého majetku kde se převeznou cenové nabídky a poté je předmět odprodán proti nejvyšší nabídce. Při prodeji neni cena předem stanovena ale určí se až v soutěži několika nakupujících.

Dražební vyhláška
dokument, který obsahuje informace:

  • kdo dražbu navrhuje
  • kdo dražbu zprostředkovává
  • cenu draženého předmětu
  • termíny prohlídek
  • termín samotné dražby
  • výše dražební jistoty a minimálního příhozu
  • dovolené způsoby složení dražební jistoty
  • popis předmětu nemovitosti
  • a další

Protokol o dražbě
dokument, který informuje o výsledku dražby všechny osoby, kterých se prodej nějakým způsobem dotýká. Např. vlastník předmětu, příslušný městky úřad či zajištěné věřitele v případě dražby nedobrovolné

Dodatek k dražební vyhlášce
pokud dojde ke zjištění nových informací či dojde ke vzniku situace, která značným způsobem zasahuje do samotné dražby (např. se vlivem počasí propadla střecha, byla učiněna písařská chyba apod.), řeší se tato situace zaslání dodatku, který danou „chybu“ či situaci nějakým způsobem vysvětluje či opravuje.

Licitátor
osoba, která moderuje samotný průběh dražby a za pomoci dražebního kladívka, uděluje příklep vítězi dražby

Dražebník
společnost,osoba podnikající ale i osoba nepodnikající, která zprostředkovává a zaštiťuje celý dražební proces od podepsání dražební smlouvy až po finální předávání vydražené věci do rukou vydražitele

Účastník dražby
každá osoba, která se rozhodla se účastnit dražby o daný předmět.

Předmět dražby
věc movitá či nemovitá

Dražba dobrovolná
dražba, kde se majitel předmětu dražby rozhodl zpeněžit svůj majetek prostřednictvím dražby.

Dražba nedobrovolná
dražba, kde je majitel předmětu dražby donucen soudem, rozhodčím nálezem či notářským zápisem svůj majetek zpeněžit, aby mohl dostát svým závazkům.

Aukce
je podobná dražbě, jen s tím rozdílem že nespadá pod zákon o dražbách a její zřízení je pružnější oproti dražbě. Například aukce, které předchází výběrové řízení apod.

Dražební jistota
částka, kterou musí účastník dražby složit na účet dražebníka, pokud se chce účastnit samotné dražby. Pokud nevydraží, je mu částka obratem navrácena zpět.

Znalecký posudek
dokument, který je vypracován nestranným soudním znalcem. Dokument obsahuje technický popis objektu a především odhad jeho ceny.

Příklep
moment, kdy licitátor stvrdí prodej za danou cenu určitému účastníkovi dražby.

Dražební místnost
prostory ve kterých probíhá proces dražby. V případě elektronické dražby se jedná o virtuální prostor umístěný na dražebním/aukčním portále na specifické internetové adrese.

Aukční síň
prostory ve kterých probíhá proces aukce. V případě elektronické aukce se jedná o virtuální prostor umístěný na dražebním/aukčním portále na specifické internetové adrese.

Příhoz
navýšení ceny o určitou částku. U dražeb a aukcí existuje pak maximální a minimální příhoz.

Minimální příhoz
stanovená částka, o kterou lze minimálně zvýšit Vámi nabízenou kupní cenu. Pokud je minimální příhoz například 500 Kč, nelze učinit příklep menší než je tato částka. Nemůžete tedy zvednout částku o 499 a menší.

Maximální příhoz
stanovená částka, o kterou lze maximálně zvednou Vámi nabízenou cenu jedním příklepem. Pokud je maximální příhoz například 5000 Kč, lze jedním příklepem zvednout cenu maximálně o 5000 Kč.

Smlouva o dražbě
je dokument, který mezi sebou uzavírají dražebník a navrhovatel o zajištění dražebního procesu ze strany dražebníka.

Vydražitel
osoba, která podala nejvyšší cenovou nabídku a stala se tak „vítězem“ dražby či aukce.

Navrhovatel
osoba či právní subjekt, který prodej dražbou navrhuje.

Účastník dražby
osoba či právní subjekt, který se účastní dražebního procesu za účelem koupě předmětu dražby.

Dražební jistota
částka, kterou je nutné uhradit, aby bylo možno se účastnit dražby. Dražební jistota se při výhře započítává oproti ceně dosažené vydražením.

Kauce
částka, kterou je nutné uhradit, aby bylo možno se účastnit aukce. Pokud v aukci nevyhrajete, je zvyklostí, že se Vám celá vrátí zpět.

Dražební jistota
částka, kterou je nutné uhradit, aby bylo možno se účastnit dražby. Pokud nevyhrajete, je zákonem stanoveno, že se Vám celá částka vrátí zpět.

menu