Dobrovolná dražba elektronická objektů kotelny, skladu štěpky, výměníku a souboru věcí movitých, Velké Hamry-Bohdalovice

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce - oprava chyby - datum první prohlídky
Dražební vyhláška
List vlastnictví č. 1247
List vlastnictví č. 966
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníků-SJM
Registrace a prohlášení účastníků-společné vlastnictví
Znalecký posudek - nemovitosti
Znalecký posudek - věci movité

Popis

Soubor nemovitostí, vedený na listu vlastnictví č. 966, se nachází v zastavěném území města Velké Hamry v jeho východní části, v místní části Bohdalovice, na levém břehu místní vodoteče Kamenice. Jedná se o rovinatý pozemek. V místě jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt kotelny č.p. 76. Objekt kotelny je umístěný na pozemku p.č.470/2. Jedná se o kotelnu bývalého podniku textilky. Bývalá kotelna na uhlí byla nově vybavena kotli na spalování štěpky. Tato stavba není pronajata. Stavba je vedena jako výroba, dílo energetické výrobní. Objekt je ocelové nosné konstrukce. Má dvě podlaží, druhé je jen na části půdorysu. K objektu, v místech bývalého zauhlování, je přistavěna stavba malé dílny, která je dle sdělení vlastníka nemovitosti, ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Stavba je postavena jako „černá“ a do výkazu výměr prostor kotelny nebyla znalcem zahrnuta. Nebude-li dodatečně povolena, bude odstraněna. Přístup do objektu je z více směrů, ocelovými dveřmi a vraty. Stavba byla kolaudována v roce 1985 a je tudíž stará 38 roků. Bližší informace k objektu jsou k dispozici ve znaleckém posudku. Objekt skladu štěpky. Objekt stavby je umístěný na pozemku p.č.453/3. Jedná se o sklad dřevní štěpky. Stavba je vedena jako skladování a manipulace. Stavba není pronajata. Jedná se o objekt ocelové konstrukce s betonovým vysokým parapetem po celém obvodu stavby. Objekt má jedno podlaží. Přístup do objektu je z obou štítů, hala je průjezdná, bez vrat. Stavba byla kolaudována v roce 1985 a je tudíž stará 36 roků. Nedílnou součástí předmětu dražby je též soubor věcí movitých. V kotelně se nacházejí dva kotle na dřevní štěpku a jeden kotel, který je původně určen na spalování hnědého uhlí. Součástí technologie je též akumulační nádrž, úpravna vody a systém pro dopravu otopné vody do teplovodního kanálu. Dále je předmětem dražby soubor nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na listu vlastnictví č. 1247 pro katastrální území Bohdalovice, obec Velké Hamry, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. Objekt výměníku č.p. 617 Objekt stavby je umístěný na pozemku p.č. 463/17. Jedná se o výměníkovou stanici. Stavba není pronajata. Objekt výměníku je ze železobetonového skeletu s vyzdívkami se střechou ze železobetonových panelů. Objekt má jedno nadzemního podlaží. Přístup do objektu je třemi ocelovými vraty z pozemku č.463/34. Stavba byla postavena v roce 1988. Bližší informace k předmětu dražby jsou ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.reximreality.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 020152-944DDE2024
Velké Hamry - Bohdalovice
Bohdalovice 76
Dobrovolná
Anglická
JUDr. Přemysl Kamenář
zmařená
2 900 000 Kč
250 000 Kč
10 000 Kč
07.02.2024
10:00

Prohlídky

Bohdalovice 76, Velké Hamry - Bohdalovice, dne 22.01.2024 v 10:00 hod
Bohdalovice 76, Velké Hamry - Bohdalovice, dne 29.01.2024 v 10:00 hod

Podrobné informace

ano
menu