Dražba dobrovolná elektronická výrobního areálu v Lubech, okres Cheb

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

DRAŽEBNÍ ŘÁD
Dražební vyhláška
List vlastnictví
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dražby jsou nemovitosti v areálu ve vlastnictví insolvenčního dlužníka, společnosti Strunal Schönbach s.r.o. Pozemky tvořící areál jsou v katastru nemovitostí zapsány jako zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy (manipulační a jiné) a plocha vodní (vodní nádrž umělá – požární nádrž). Pozemky jsou mírně svažité severozápadním směrem. Přístup z veřejné komunikace se zpevněným povrchem je zajištěn. Napojení na inženýrské sítě je provedeno. Pozemek parc.č. 349/2 je mimo areál a slouží jako parkoviště. Ostatní pozemky tvoří jednotný funkční celek. Celková výměra pozemků je 68 505 m2. Ve výrobním areálu jsou následující stavby (podrobnější popis jednotlivých nemovitostí je ve vydané dražební vyhlášce a ve znaleckém posudku)
1. Recepce a prodejna – pozemek St. 948 Nemovitost stojí u vstupu do areálu, na pozemku St. 948. Je tvořena recepcí s prodejnou hudebních nástrojů. Budova má dvě nadzemní podlaží (původně jen přízemí, druhé nadzemní podlaží bylo nastavěno kolem roku 1982) a plochou střechou s minimálním spádem. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým tyčovým skeletem s dozdívkami, založeným na betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha plochá, střešní krytina asfaltové svařované pásy. Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Okna jsou dřevěná zdvojená, v prodejně plastová s izolačním zasklením. Vnitřní schodiště je železobetonové. Podlahy jsou betonové, podlahové krytiny jsou převážně z keramické dlažby. Stropy jsou železobetonové s rovným omítaným podhledem a se zavěšenými podhledy. V přízemní části je vstupní recepce (vrátnice a prodejna se sociálním zázemím. V 1. patře jsou prostory kanceláře a vzorkovna. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Podlahová plocha 240 m2. 
2. Administrativní budova – pozemek St. 861 Budova bez čp/če je postavená na pozemku St. 861 a skládá se ze dvou částí různého určení – administrativní části a sklady s expedicí. V části bezprostředně navazující na objekt recepce jsou prostory administrativy (kanceláře, vzorkovna). Stavba je dvoupodlažní, má nízkou vazníkovou střechu pokrytou plechovou střešní krytinou. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Fasáda je stříkána břízolitová, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře vstupní jsou kovové, vnitřní dveře jsou hladké plné a prosklené do ocelových zárubní. Podlahové krytiny – dlažby, PVC a textilie. Stropy jsou rovné se zavěšenými podhledy. Vnitřní povrchy jsou vápenné dvouvrstvé (štukové), v prostorách hygienického vybavení jsou keramické obklady. V budově jsou kanceláře vedení společnosti, zasedací síně, prostory odbytu zboří, vzorkovna, sociální zařízení. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Kanceláře ve 2. N jsou prázdné a neužívané. Podlahová plocha 918 m2. 
3. Sklady, expedice – pozemek St. 861 Objekty jsou postaveny na pozemku St. 861 a bezprostředně navazují na administrativní část. Jedná se o tyčový skelet s dozdívkami a plochou střechou se spádem založený na betonových patkách a pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Vnější povrchy jsou stříkané břízolitové. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená, luxfery, vstupní dveře jsou kovové, vnitřní dveře jsou plné v ocelových i dřevěných zárubních. Na západní straně stavby, u nakládací rampy jsou vrata s dálkovým ovládáním. Střešní krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Podlahy jsou betonové s potěrem a anhydritové, stropy jsou železobetonové s viditelnými průvlaky. V objektu je proveden rozvod motorového i světelného proudu, je osazen nákladní výtah o nosnosti 2000 kg. Dispozičně je stavba rozdělena na prostory skladu s opravnou a výdejnou zboží, balírny, dílny, šatny a sociální zařízení. Stavebně-technický stav odpovídá stáří a dobré úrovni údržby. Podlahová plocha 1 696 m2. 
4. Sklad kartonů – pozemek St. 794 Za objektem expedice pokračuje areálová komunikace dále k západu, severně od komunikace je na stavební parcele č. 794 umístěn objekt skladu kartonů. Stavbu tvoří ocelové sloupky s betonovými patkami a opláštění profilovanými plechy. Krov je z ocelových svařovaných profilů, střecha je pokrytá vlnitým plechem. Klempířské konstrukce (žlaby a svody) jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Vnější i vnitřní povrchy jsou opatřené žárovým pozinkováním z výroby. Podlaha je betonová, stropní konstrukce není provedena. Objekt nemá okna. Na západní štítové stěně je vybudována nakládací rampa, nad rampou jsou osazena plechová vrata. Do objektu je zavedena elektřina. Stavebně-technický stav odpovídá stáří a dobré úrovni údržby. Sklad byl postaven v 90. letech minulého století. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Podlahová plocha 180 m2. 
5. Sklady a přidružená výroba – pozemek St. 793 Hala bez čp/če se nachází za skladem kartonů. Stavba je v menší části zastavěné plochy zděná, v převažující ploše je montovaná z prefabrikovaných dílců na bázi dřeva (systém LIKUS) s povrchovou úpravou z osinkocementových desek. K zadání části haly byla přistavěna kancelář s plochou střechou. Nízká vazníková střecha je pokryta vlnitým plechem. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Vnější povrchy zděných částí jsou omítané, na montovaných plochách osinkocementové desky je použit nátěr. Podlahy jsou betonové, stropní konstrukce je provedena jen v malé části zastavěné plochy (zavěšená na vaznících střechy). V převažující části zastavěné plochy stropní konstrukce není provedena. V objektu jsou skladovací prostory a původní prostory přidružené výroby. V současnosti prakticky bez využití. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří. Na stavbě je prováděna pouze základní údržba. Podlahová plocha 1 785 m2 
6. Sklad řeziva – pozemek St. 792 Na jižní straně komunikace, souběžně s objektem skladu a přidružené výroby je postaven sklad řeziva řešený jako přístřešek, na který navazuje hala pro skladování použitých a vyřazených strojů. Na části pozemku St. 792 je sklad proveden jako otevřený ocelový přístřešek – ocelové sloupky s betonovými patkami, nesoucí svařované vazníky a krytinu z vlnitého plechu. Opláštění je provedeno pouze ve východní štítové stěně, kde jsou osazena kovová vrata. Podélné stěny jsou nahrazeny ocelovým pletivem. V objektu nejsou žádné instalace ani vybavení. Stavebně-technický stav je dobrý. Podlahová plocha 887 m2. 
7. Sklad strojů – pozemek St. 1013 Na severozápadní štítovou stěnu předchozího objektu bez čp/če (sklad řeziva) bezprostředně navazuje sklad použitých a vyřazených strojů, na pozemku St. 1013. Objekt má stejné konstrukční provedení, ale obvodový plášť je proveden z profilovaných plechů. Na střeše jsou umístěny světlíky nahrazující okna. Stáří a technický stav je srovnatelný s předchozím objektem (skald řeziva). Podlahová plocha 1 190 m2. 
8. Sklad hořlavin – pozemek St. 951 Sklad hořlavin se nachází ve východní části areálu, na pozemku St. 951. Stavba je přízemní, nepodsklepená s plochou střechou, pokrytou svařovanými živičnými pásy. Nosné konstrukce tvoří tyčový skelet s dozdívkami. Vnější omítky jsou vápenné cementové. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Podlaha je betonová, stropní konstrukce železobetonová. Okna jsou dřevěná zdvojená, vrata plechová, dveře plné usazené do ocelových zárubní. V objektu jsou skladovací prostory. Stavebně-technický stav je dobrý. Podlahová plocha 151 m2. 
9. Objekt dílen – pozemek St. 950 Východně od vnitřní komunikace je na pozemku St. 950 postaven objekt dílen. Nosné konstrukce jsou vyzdívané z cihel v minimální tloušťce 30 cm. Střecha je nízká vazníková, pokrytá profilovanými plechy. Omítky jsou hladké vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou dřevěné a kovové. Podlaha je betonová, stropní konstrukce rovná, zavěšená na vaznících střechy. V objektu je proveden rozvod motorového a světelného proudu. Stavebně-technický stav je zhoršený – stavba není již delší dobu běžně užívána. Podlahová plocha 274 m2. 
10. Skladový objekt – pozemek 1080 Západně od zděného skladu, na stavební parcele č. 1080 je umístěn laminátový sklad – oblouková hala. Hala je prefabrikovaná z tvrzeného sklolaminátu, umístěná na betonové desce. Ve štítové stěně jsou osazena posuvná vrata. Uvnitř je betonová podlaha. Žádné vnitřní vybavení. Stavebně-technický stav se jeví být dobrý, životnost udávaná výrobcem je 60 let. Podlahová plocha 183 m2. 
11. Plechový přístřešek – pozemek St. 1222 Vlevo (jihozápadně) od obloukového skladu, na pozemku St. 1222 je postavena jednoduchá stavba – ocelový přístřešek. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupky s betonovými patkami, bez opláštění. Střecha je ze svařovaných ocelových vazníků pokrytá profilovanými plechy, bez klempířských prvků a bleskosvodu. Vrata, okna ani dveře nejsou osazeny. Původně betonová podlaha je dnes převážně udusaná hlína. Ve stavbě nejsou žádané vnitřní instalace ani vybavení. Stavebně-technický stav je zhoršený. Podlahová plocha 224 m2. 
12. Sklad pilin – pozemek St. 1066 Dále směrem k jihu je na stavební parcele č. 1066 postaven sklad pilin (původně sklad uhlí pro kotelnu). Stavbu tvoří ocelové sloupy bez opláštění nesoucí vazníkovou střechu pokrytou vlnitým plechem. V objektu nejsou žádné instalace (původní světelná elektroinstalace je nefunkční) ani vybavení. Stavebně-technický stav je zhoršený. Součástí přístřešku je drobná zděná stavba ve zhoršeném technickém stavu. Podlahová plocha 476 m2. 
13. Kotelna – pozemek St. 1067 Kotelna je postavena na pozemku St. 1067 u jihozápadní hranice areálu. Konstrukce je železobetonová a ocelová s opláštěním. Ve vstupní a zásobovací části je betonový monolitický skelet. Střecha je plochá, pokrytá plechy a živicí. Vnější povrchy kovových částí jsou natírané, zděné plochy jsou omítané. Okna jsou kovová, dveře a vrata jsou z ocelových plechů. Uvnitř jsou betonové podlahy. Stropy jsou rovné bez podhledů. Schodiště jsou ocelová. Větší část stavby je mimo provoz – původní kotle na tuhá paliva byly demontovány, komín a systém drcení a dopravy uhlí je odstavený a nefunkční. Kotle na tuhá paliva byly nahrazeny kotli na plyn v roce 2004. Plynová kotelna zaujímá jen velmi malou část vnitřního prostoru. Stavba z původního vybavení využívá jen úpravnu vody s vodojemem. U kotelny jsou postaveny dva ocelové přístřešky. Technický stav stavby se v nevyužívané části zhoršuje. Jeho další využití je problematické. 
14. Kuchyně a jídelna – pozemek St. 791 Budova kuchyně s jídelnou (dříve zde byla i ordinace lékaře) je postavena na pozemku St. 791. Stavbu tvoří montovaný typový skelet umístěný na zděné podezdívce, v menší části zastavěné plochy na zděném podzemním podlaží. Vnější povrchy jsou opatřeny osinkocementovým obkladem a nátěry z výroby. Střecha je nízká vazníková pokrytá živicí, s úplným oplechováním a bleskosvodem. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře vstupní jsou palubkové. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené v ocelových zárubních. Podlahy jsou dřevěné a betonové s PVC a keramickou dlažbou. Stropy jsou rovné, podhledy zavěšené na vaznících střechy. Stavba není již řadu let užívána. Vnitřní vybavení je demontované, instalace nefunkční. Další životnost stavby je minimální, využití problematické.  
15. Trafostanice – pozemek St. 790 Podél jižní hranice areálu vede vnitřní komunikace dále k východu, mezi komunikací a oplocením jsou objekty trafostanice, garáží a strunárny. Trafostanice je postavena na pozemku St. 790. Jedná se o přízemní zděný objekt s plochou střechou. Střecha je pokrytá svařovanými živičnými pásy. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je osazen. Vnější omítky jsou stříkané, vnitřní jsou hladké vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vrata a dveře jsou z ocelových plechů. Podlaha je betonová, strop rovný s omítaným podhledem. Před čelní stěnou trafostanice jsou umístěny ohrazené kóje pro transformátory. Stavebně-technický stav objektu je zhoršený. 
16. Garáže – pozemek St. 953 Za objektem trafostanice dále směrem k východu je na pozemku St. 953 umístěn objekt garáží. Stavba je přízemní, zděná, má plochou střechu. Vnější omítky jsou stříkané. Vrata jsou z ocelových plechů. Okna jsou neotvíravá (luxfery). Uvnitř je betonová podlaha. Strop je montovaný z prefabrikátů s rovným podhledem. V garáži je proveden rozvod motorové a světelné elektroinstalace. Stáří je 50 let. Stavebně-technický stav je dobrý. Podlahová plocha 227 m2. 
17. Dům č.p. 586 – na pozemku St. 621 V jihovýchodním rohu areálu, bezprostředně u oplocení je postaven na pozemku St. 621 objekt č.p. 586. Stavba je zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům a pravděpodobně v minulosti sloužila pro bydlení (ubytování zaměstnanců). V době provozování výroby byla stavba začleněna do výrobního procesu a sloužila jako sklad a montovna strun. Parametry stavby odpovídají definic rodinného domu dané vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu, ale způsob užívání této definici neodpovídá. Podlahová plocha 1 455 m2. Objekt je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a sklonitou střechu umožňující využití podkroví. Nosné konstrukce jsou vyzdívané ze smíšených materiálů v tloušťce 45-60 cm, založené na betonových a kamenných pasech bez izolace proti zemní vlhkosti. Fasáda je hladká vápenná, střecha valbová je pokrytá plechovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné. Bleskosvod je osazen. Vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou plné prosklené, usazené do ocelových zárubní. Podlahy jsou vesměs lepené (PVC) a keramické. Stropy jsou trámové s rovnými omítanými podhledy. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé. V prostorách hygienického vybavení jsou keramické obklady. Dům byl pravděpodobně postaven mnohem dříve než samotný výrobní areál. Jeho stáří je odhadnuto na 90 let. Podle použitých materiálů, zařizovacích předmětů a prvků krátkodobé životnosti (střešní krytina, okna, dveře, nášlapné vrstvy podlah) lze usuzovat, že v době výstavby areálu byla provedena celková oprava stavby spojená s modernizací vybavení. V současné době je stavebně-technický stav objektu zhoršený. Stavba není několik let užívána, není na ní prováděna žádná údržba. Vnitřní vybavení je demontované a poškozené. Instalace jsou odpojené od zdrojů a jsou nefunkční. 
18. Výrobna kytar – pozemek St. 789 Hala výrobny kytar je přízemní, částečně podsklepený objekt umístěný podél východní hranice areálu, na pozemku St. 789. Nosnou konstrukci tvoří betonový tyčový a ocelový skelet s dozdívkami, založený na betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Vazníková střecha o malém sklonu je pokrytá plechem. Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, Bleskosvod je osazen. Vnější povrchy stříkané břízolitové, vnitřní omítky vápenné hladké. Vstupní dveře a vrata z ocelových plechů. Okna jsou jednoduchá ocelová a luxfery. Podlaha betonová. Stropní konstrukce v 1. PP betonová žebrová. V nadzemním podlaží zčásti zavěšená na vaznících střechy, zčásti rovné stropy bez podhledu, s viditelnými průvlaky. Schodiště jsou betonová a ocelová. V objektu jsou umístěny nákladní výtahy. V objektu je proveden rozvod motorového a světelného proudu, studené a teplé vody z dálkového zdroje, rozvod tlakového vzduchu a topné páry pro otopná tělesa „SAHARA“. V hale jsou v 1. PP šatny pro zaměstnance, sklady a kotelna. V nadzemním podlaží jsou výrobní a skladovací prostory, sklady, rozvodna tepla a teplé užitkové vody, šatny a sociální zařízení (záchody, umývárny) pro zaměstnance. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Podlahová plocha 1 307 m2. 
19. Hala výroby – pozemek St. 857 V centrální části areálu, orientované ve směru západ-východ, je na pozemku St. 857 umístěn objekt výrobny bas. Stavba má dvě nadzemní podlaží, v části zastavěné plochy je podsklepená. Konstrukční provedení je identické jako u výrobny kytar. V objektu jsou v suterénu sklady a technické prostory. V nadzemních podlažích jsou prostory výrobní a skladové s potřebným sociálním a administrativním zázemím. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Podlahová plocha 3 222 m2. 
20. Výrobní hala – na pozemku St. 858 Výrobna houslí na pozemku St. 858 je postavena do tvaru písmene „L“. Delší rameno stojí souběžně s výrobní halou bas, kratší rameno navazuje kolmo ve směru severním. Konstrukční provedení, vybavení, dispoziční uspořádání, stáří i technický stav jsou naprosto stejné jako u předchozích objektů (výrobny kytar a bas). Podlahová plocha 4 266 m2. 
21. Sušárny – pozemek St. 859 a St. 860 V centru areálu, na pozemcích St. 859 a St. 860 jsou postaveny dvě identické haly sloužící pro uskladnění a vysoušení dřeva. Mezi halami je vestavěn přístřešek. Nosnou konstrukci tvoří betonový tyčový skelet s dozdívkami. Nízká vazníková střecha je pokrytá plechovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné, bleskosvod je osazen. Fasáda je stříkaná, vrata a dveře jsou z ocelových plechů. Okna nejsou osazena. Uvnitř je betonová podlaha. Stropní konstrukce je zavěšená na vaznících střechy. V sušárnách jsou halové prostory nečleněné vnitřními příčkami, kde je uskladněno dřevo a sušící boxy pro sušení horkým vzduchem. Prostor mezi oběma sušárnami je zastřešen jednoduchým ocelovým krovem a profilovaným plechem a slouží jako venkovní zastřešená skladovací plocha. Stavebně-technický stav sušáren je dobrý. Podlahová plocha 1 455 m2. 
22. Strojovna sušáren – pozemek St. 952 Mezi oběma halami sušáren je na pozemku St. 952 postaven spojovací krček, ve kterém je technologie a rozvody pro provoz sušáren. Stavba má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Na střeše je nástavba technologického zařízení. Nosné konstrukce jsou zděné, plochá střecha je pokrytá svařovanými živičnými pásy. Klempířské konstrukce jsou úplné. Bleskosvod je osazen. Vnější povrchy jsou stříkané, vrata jsou plechová, okna neotvíravá (luxfery). Uvnitř jsou betonové podlahy, stropy jsou prefabrikované, rovné, bez podhledů. Stavebně-technický stav je dobrý. 
23. Plechový sklad U obloukového skladu a haly dílny je postaven plechový sklad, který není zapsán v katastru nemovitostí. Jedná se o jednoduchou stavbu bez vybavení. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupky s betonovými patkami, jednostranně opláštěné vlnitým plechem. Střecha je ze svařovaných vazníků pokrytá profilovanými plechy, bez klempířských prvků a bleskosvodu. Vrata jsou plechová, okna ani dveře nejsou osazeny. Uvnitř tvoří podlahu pouze stabilizovaný terén. Stropní konstrukce není provedena. Ve stavbě nejsou žádné vnitřní instalace ani vybavení. Stavebně-technický stav je zhoršený. 
Bližší informace jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který bude k dispozici u dražebníka.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02022-726DDE2020
Luby
Petra Bezruče 730
Dobrovolná
Anglická
Mgr. Irena Jonáková
ukončená
25 000 000 Kč
300 000 Kč
20 000 Kč
33 280 000 Kč
18.11.2020
10:00

Prohlídky

ul. Petra Bezruče 730, Luby, okres Cheb, dne 26.10.2020 v 10.00 hod
ul. Petra Bezruče 730, Luby, okres Cheb, dne 02.11.2020 v 10.00 hod

Podrobné informace

ano
menu