Elektronická aukce podílu 1/2 na pozemcích a chatě u Luhačovic, okres Zlín

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

AUKČNÍ ŘÁD REXIM INVEST
Aukční vyhláška
List vlastnictví č. 13
Mapa s umístěním pozemků
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek-chata
Znalecký posudek-pozemky

Popis

V E-aukci je nabízen spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na níže specifikovaném souboru nemovitostí, který je ve vlastnictví insolvenčního dlužníka pana Jiřího Zemana. Pozemky parcelní číslo st. 248 a 1589 v katastrálním území Kladná Žilín, obci Luhačovice, okres Zlín tvoří souvislou plochu o celkové výměře 3467,0 m2, přitom ke stavební ploše o výměře 37,0 m2 je z parcely číslo 1589 připloceno cca 600,0 m2, zbývající výměra této parcely je volně přístupná, porostlá stromy a keři. Podél parcely číslo 1589, po jejím jihovýchodním okraji, běží plocha komunikace ve vlastnictví Města Luhačovice. Podle vybavení stavby lze usuzovat, že v místě je možnost napojení staveb na elektrickou energii, území je dostupné automobilem. Od centra Luhačovic dělí chatu vzdálenost cca 7,5 km po silnici, jen cca 2,5 km po pěších či cyklistických turistických stezkách. Vodní nádrž Luhačovice, tzv. Pozlovická přehrada je vzdálená cca 4 km. Území je rovinné se sklonem do 15 %, převýšení cca 2 m je u severní hranice části plochy. Obec Luhačovice nemá zpracovanou cenovou mapu stavebních pozemků. Stavba bez č.p./ č.e. v katastrálním území Kladná Žilín, v obci Luhačovice, okres Zlín je rekreační chatou. Jedná se o volně stojící objekt o zastavěné ploše 37,0 m2, stavbu dle provedení lze užívat k rekreaci. Předpoklad stáří stavby cca 40 let, stavba s dobře prováděnou údržbou. Stavba je přízemní, opatřená sedlovou střechou s plně využívaným podkrovím Objekt stojí na betonových izolovaných základech, pravděpodobně není podsklepen. Dle vnějšího vzhledu tvoří nosnou konstrukci stavby dřevěný nosný trámový systém oboustranně obitý dřevem s vloženou tepelnou izolací, ovšem stavba může být i zděná, dřevem pouze obložená. Dle vnějšího ohledání lze předpokládat, že chata je napojená na elektrickou energii, komín typu schiedel je vyveden na střechu ve štítě. Vnějším ohledáním nebylo možno určit, zda na pozemku je studna, přístavba u severního štítu pravděpodobně obsahuje suché WC. Za objektem je do svahu vestavěný zemní sklep. U jižní vjezdové brány pak najdeme zpevněnou plochou s možností parkování dvou osobních automobilů. Celková užitná plocha stavby hlavní je 59 m2. Zastavěná plocha stavby hlavní je 37 m2. Přípojka elektrické energie. Kamna na tuhá paliva. Příslušenství stavby tvoří venkovní úpravy, které sestávají ze zpevněných ploch, oplocení v různorodém provedení s bránou, zemní sklep, nadstřešený přístup do stavby, suché WC. Nabízený pozemek parc. č. 1566/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, neplodná půda, v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská s rozlohou 135 m2. Pozemek parc. č. 1584 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská a částečně zde zasahuje plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava s rozlohou 3.068 m2. Pozemek parc. č. 1588 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská a částečně zde zasahuje plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava s rozlohou 15.018 m2. Pozemek parc. č. 1611 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská s rozlohou 11.186 m2. Na základě konzultace se stavebním odborem města Luhačovice bylo zjištěno, že návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu – silniční dopravu, která se týká částečně pozemků parc. č. 1584 a 1588, není závazná, pouze návrhová, dále není jisté, zda povede touto oblastí a bude se týkat přímo oceňovaných pozemků, proto nebyla zjištěná skutečnost zohledněna v ocenění nemovitostí. Na pozemcích se nenachází trvalé porosty, jen náletové porosty, které nemají charakter trvalých porostů, pozemky jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité a rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02165-830EA2021
Prodejní
Hart & Partners, v.o.s.
ukončená
500 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
100 000 Kč
900 000 Kč
08.03.2022 09:00
08.03.2022 09:30

Prohlídky

23.02.2022 ve 14.00 hod. Sraz zájemců o prohlídku je před rekreační chatou na pozemku parc. č. st. 248. GPS: 49°6'1.940"N, 17°47'3.898"E.

Podrobné informace

ano
menu