VŘ - prodej pohledávek z insolvence LP Credit s.r.o. za Lubomírem Šlemarem ml.

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Informační memorandum
Podmínky Výběrového řízení
Smlouva o postoupení pohledávek-koncept

Popis

Neelektronické výběrové řízení - obálkové 
Pohledávky za: Lubomír Šlemar mladší, bytem Legerova 1815/33, 120 00 Praha 2. 
A/ Pohledávky v celkové výši 3.250.000,- Kč plus příslušenství. Dlužník LP Credit s.r.o. v období od 4.11.2015 do 4.7.2016 poukázal panu Šlemarovi mladšímu bezhotovostními převody na bankovní účet č.ú. 27-416350207/0100, vedený u KB, a.s., celkem částku ve výši 3.250.000,- Kč, a to ve 11-ti platbách, provedených ve výši a termínu dle níže uvedeného přehledu plateb: 
ČÁSTKA                 DATUM PLATBY 
200 000,00 Kč        4.11.2015 
200 000,00 Kč        3.12.2015
200 000,00 Kč        5.1.2016
200 000,00 Kč        8.2.2016 
200 000,00 Kč        7.3.2016 
550 000,00 Kč        10.3.2016
200 000,00 Kč        5.4.2016 
200 000,00 Kč        5.5.2016
900 000,00 Kč        12.5.2016
200 000,00 Kč        9.6.2016
200 000,00 Kč        4.7.2016
Celkem 3.250.000,- Kč
Veškeré shora uvedené platby byly provedeny bez jakéhokoli právního důvodu, resp. bez jakéhokoli existujícího závazku LP Creditu s.r.o. vůči Šlemarovi mladšímu. Pan Šlemar mladší ve společnosti dlužníka působil v rozhodném období jako jednatel dlužníka. Funkce jednatele mu zanikla ke dni 22.12.2016 v důsledku pravomocného Rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 40 T 10/2014 ze dne 29.1.2015 v souvislosti s potvrzujícím Usnesením Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 To 89/2015 ze dne 22.12.2016, kterým byl uložen Šlemarovi mladšímu, zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech, a to na dobu 5-ti let. Šlemar mladší uvedené platby v LP Creditu s.r.o. vykazoval jako „vrácení části půjčky", aniž by ve skutečnosti jakoukoli existující pohledávku vůči LP Creditu s.r.o. z titulu půjčky vykazoval, neboť dlužníku žádným způsobem neposkytl žádnou půjčku či jiné finanční plnění. Pohledávka byla zažalována a spor je veden u MS v Praze pod č.j. 73 Cm 184/2019. Žalovaný navrhl přerušení řízení, ale žalobce s návrhem nesouhlasil. Městský soud nařídil ve věci jednání na 17.03.2022. 
B/ Pohledávka z titulu náhrady škody způsobené jednatelem společnosti ve výši 6.260.640,- Kč + rozšíření o částku 1.290.500,- Kč plus příslušenství. Žalovaný, jakožto jednatel společnosti LP Credit s.r.o.,ve dnech od 8. 8. 2016 do 24. 8. 2016 postupně přepsal z vlastnictví Žalobce do svého vlastnictví, když se vyznačil v osvědčení o registraci jednotlivých vozidel jako vlastník. Tato předmětná vozidla měla být dále převedena do společnosti Celebrita Praha s.r.o., IČO: 24302406, sídlem Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Celebrita“), a to za účelem vložení předmětných vozidel jako nepeněžitého vkladu do společnosti Celebrita, ve které se žalovaný stal dne 23.9.2016 společníkem. Žalobce za převod předmětných vozidel nikdy neobdržel žádné protiplnění a ta nadále zůstala v jeho účetnictví, přestože v registru vozidel byla následně přepsána na společnost Celebrita. Pohledávka byla zažalovaná, žaloba rozšířena a je spor veden u MS v Praze pod č.j. 79 Cm 59/2020. Rozsudkem 79 Cm 59/2020-64 byla žaloba zamítnuta, ale žalobce podal odvolání, které je vedeno u Vrchního soudu v Praze pod čj. 2 Cmo 279/2021 a na den 16.5.2022 je nařízeno jednání. 
C/ Pohledávka na zaplacení náhrady škody v celkové výši 7.980.516,78 Kč plus příslušenství. Žalovaný svým postupem vytvořil žalobci neexistující, avšak exekuovatelný závazek a tím jej poškodil v rozsahu předmětného neexistujícího závazku ve výši 4.658.000,- Kč. K této škodě je však nutné z důvodu přihlášení těchto nároků do insolvenčního řízení dlužníka ze strany zhotovitele připočíst příslušenství: 1) zákonný úrok z prodlení ve výši 8.05%ročně z částky 4.500.000,- Kč, jdoucí ode dne 1.2.2018 do 12.9.2019 ve výši 946.812,33 Kč; 2) částku 2.146.500,- Kč z titulu smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05% denně z (neuhrazené) částky 4.500.000,- Kč jdoucí od 1.2.2017 do12.9.2019 a 3) zákonný úrok z prodlení s hrazením smluvní pokuty ve výši 229.204,45 Kč. Žaloba je vedena u MS v Praze pod čj. 72 Cm 2/2020 a soud vydal Rozsudek 72 Cm 2/2020-66. Žalobkyně proti Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.7.2021, čj. 72 Cm 2/2020-66, podala dne 1.10.2021 odvolání, které následně doplnila. Vrchní soud zatím jednání nenařídil.

Základní informace k VŘ

ID zakázky: 02079-854VR2022
Praha 5 - Smíchov
Radlická 1170/61
Otevřené řízení
Obálka
Hart & Partners, v.o.s.
ukončeno
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit.
nepožaduje se
24.03.2022 16:00
24.03.2022 16:00

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5 - Smíchov, dne 09.03.2022 v 10:00 hod
Radlická 1170/61, Praha 5 - Smíchov, dne 14.03.2022 v 10:00 hod

Podrobné informace

ano
menu