Opakovaná elektronická aukce spoluvlastnických podílů na pozemcích - okresy Zlín a Uherské Hradiště

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Aukční vyhláška
List vlastnictví 163-Přečkovice
List vlastnictví 207-Kladná Žilín
List vlastnictví 222-Kladná Žilín
List vlastnictví 352-Kladná Žilín
List vlastnictví 377-Kladná Žilín
List vlastnictví 390-Přečkovice
List vlastnictví 425-Přečkovice
List vlastnictví 426-Přečkovice
Registrace a prohlášení-fyzická osoba
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-SJM
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek-Kladná Žilín
Znalecký posudek-Přečkovice

Popis

1/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/300, zapsaném na listu vlastnictví č. 352 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 381.464 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - plochy krajinné zeleně, plochy lesní. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako – pozemek parc. č. st. 255/4 – zastavěná plocha a nádvoří, vodní dílo (dle místního šetření přírodní pozemek), 260/2 – lesní pozemek, 262/1 - trvalý travní porost, 262/2 – ostatní plocha, neplodná půda, 262/3 – ostatní plocha, neplodná půda, 264/1 – lesní pozemek, 266/1 – trvalý travní porost, 266/2 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/3 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/4 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/5 – trvalý travní porost, 266/6 – ostatní plocha, neplodná půda, 266/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 269/31 – lesní pozemek, 269/32- lesní pozemek, 269/33 – trvalý travní porost, 455/26 – trvalý travní porost, 1513/1 – lesní pozemek, 1514 – lesní pozemek, 1605/2 – lesní pozemek, 1606 – lesní pozemek, 1607 – lesní pozemek, 1608 – lesní pozemek, 1992/16 – trvalý travní porost, 1992/21 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 1992/27 – trvalý travní porost. Na pozemku se nachází lesní a nelesní porosty, pozemky jsou bez oplocení, jsou mírně svažité až svažité. Složení porostu je převážně – dub, smrk, buk, modřín, habr, borovice, stáří 16 -133 let. Pozemky se dají rozdělit na zemědělské o celkové velikosti 210.164 m a lesní pozemky o celkové velikosti 171.300 m2. 2/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/600, zapsaném na listu vlastnictví č. 207 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 23.977 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako – plochy lesní. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako pozemek parc. č. 222/3 – lesní pozemek, parc. č. 222/21 – lesní pozemek. Na pozemcích se nachází lesní porost – složení dub, habr, borovice, stáří 80 – 114 let. 3/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/600, zapsaném na listu vlastnictví č. 377 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 38.238 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy – zemědělské, krajinné zeleně. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako - parc. č. 175/1 – trvalý travní porost, 222/11 – trvalý travní porost, 222/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace. 4/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3, zapsaném na listu vlastnictví č. 222 pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 9.628 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy – zemědělské. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako – parc. č. 419/2 – trvalý travní porost, 455/14 – orná půda. Na pozemcích se nachází trvalý porost – listnatého charakteru. S předmětem E-aukce, výše uvedenými spoluvlastnickými podíly na souboru nemovitostí ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana, jsou spojena omezení vlastnického práva, tak jak jsou vedena na výše uvedených listech vlastnictví pro katastrální území Kladná Žilín, obec Luhačovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, a to jmenovitě: Oddíl D Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. Jakub Effenberger, Pražská 1055, 280 02 Kolín Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Monika Elfmarková, K Beránku 3, 143 00 Praha 4. Cena výše uvedených spoluvlastnických podílů – položky 1/, 2/, 3/ a 4/, ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana byla zjištěna znaleckým posudkem, který zpracovala společnost XP invest, s. r. o. znalecký ústav pod č. 14954-217/2021 znaleckého deníku ze dne 18.10.2021. Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí byla obvyklá cena spoluvlastnických podílů ve výši id. 2/300, 4/600, 4/600 a 1/3 na předmětných nemovitostech v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na: • List vlastnictví č. 352 – spoluvlastnický podíl id. 2/300 ……………………. 65.000,-- Kč • List vlastnictví č. 207 – spoluvlastnický podíl id. 4/600 ……………………. 1.400,-- Kč • List vlastnictví č. 377 – spoluvlastnický podíl id. 4/600 ……………………. 10.000,-- Kč • List vlastnictví č. 222 – spoluvlastnický podíl id. 1/3 ……………………… 126.000,-- Kč Celková cena spoluvlastnických podílů zjištěná znalcem ……..……… 202.400,-- Kč 5/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 426 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 199/1 – zastavěná plocha a nádvoří – vodní dílo 986/1 – lesní pozemek, jsou užívány jako zemědělské a přírodní pozemky s plochou 116.214 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - plochy lesní, plochy zemědělské. Na pozemcích se nachází lesní porosty, pozemky jsou bez oplocení. Pozemky jsou mírně svažité. Složení lesního porostu – dub, habr, javor, borovice, bříza, olše, smrk, stáří 102 -112 let. Pozemky se dají rozdělit na zemědělské – 22.352 m2 a lesní – 93.862 m2. 6/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 425 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1624, 1625, 1627 a 1635 – trvalý travní porost, jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské s plochou 19.596 m2. Pozemky jsou bez oplocení, jsou mírně svažité. Na pozemcích se nachází náletové porosty. 7/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 390 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1608 – trvalý travní porost, 1617 – lesní pozemek a 1621 – lesní pozemek, jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské a lesní s plochou 3.656 m2. Na pozemcích se nachází lesní porost ve složení – dub, habr, stáří cca 80 let. Pozemky jsou svažité. 8/ Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/3000, zapsaném na listu vlastnictví č. 163 pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Pozemky parc. č. 1609 – trvalý travní porost, 1610 – trvalý travní porost, 1622 – ostatní plocha, neplodná půda, 1623 – trvalý travní porost, pozemky jsou v územním plánu regulovány jako plochy zemědělské s plochou 23.107 m2. Na pozemcích se nachází trvalý porost ve složení - dub, habr, stáří cca 80 let. Cena výše uvedených spoluvlastnických podílů – položky 5/, 6/, 7/ a 8/, ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana byla zjištěna znaleckým posudkem, který zpracovala společnost XP invest, s. r. o. znalecký ústav pod č. 14955-2177/2021 znaleckého deníku ze dne 18.10.2021. Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí byla obvyklá cena spoluvlastnických podílů ve výši id. 4/3000 na předmětných nemovitostech v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na: • List vlastnictví č. 426 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ………..… 2.300,-- Kč • List vlastnictví č. 425 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ………….. 1.000,-- Kč • List vlastnictví č. 390 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ……………… 40,-- Kč • List vlastnictví č. 163 – spoluvlastnický podíl id. 4/3000 ………….. 1.200,-- Kč Celková cena spoluvlastnických podílů zjištěná znalcem ……..…… 4.540,-- Kč S předmětem E-aukce, výše uvedenými spoluvlastnickými podíly o velikosti id. 4/3000 na souboru nemovitostí ve vlastnictví insolvenčního dlužníka Jiřího Zemana, jsou spojena omezení vlastnického práva, tak jak jsou vedena na výše uvedených listech vlastnictví pro katastrální území Přečkovice, obec Bojkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, a to jmenovitě: Oddíl D Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. Jakub Effenberger, Pražská 1055, 280 02 Kolín Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Monika Elfmarková, K Beránku 3, 143 00 Praha 4.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02197-880EA2022
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
ukončená
41 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
31.10.2022 11:00
31.10.2022 11:30

Prohlídky

Na základě dohody s vyhlašovatelem E-aukce a s odvoláním na charakter předmětu E-aukce – volně přístupné pozemky, není stanoven řádný termín prohlídky. Každý ze zájemců provede prohlídku předmětu E-aukce individuálně.

Podrobné informace

ano
menu